Edukacijski programi

Edukacijskim programima utvrđeni su sadržaj edukacije za dispečere MPDJ, za doktore medicine i medicinske sestre i tehničare, vozače  u timu IHMS, kompetencije (znanja i vještine) koje polaznik stječe uspješnim završetkom edukacijskog programa te način organizacije i provođenje edukacije.

MODULARNI TEČAJEVI

Osmislili smo niz jednodnevnih modularnih tečajeva usko specijaliziranih za određena područja hitne medicine. Tečajevi se sastoje od predavanja, interaktivnih radionica i simulacijskih vježbi. Modularne tečajeve održavaju vrhunski stručnjaci iz područja hitne medicine zajedno sa nacionalnim instruktorima.

INTERNA EDUKACIJA

Za sve radnike organizirana je osnovna i kontinuirana edukacija prema programima Edukacijsko simulacijskog centra. Vježbe se provode u timovima koji se sastoje od doktora medicine, medicinskog tehničara i vozača. Osim znanja i vještina koje obnavljaju tokom vježbi, stječu iskustvo realnih scenarija s terena.

Interaktivna predavanja
Radionice vještina
Simulacije
Debrifing
Skip to content