Interna edukacija radnika

Edukacija se provodi za liječnike, medicinske sestre, medicinske tehničare i vozače koji rade u timovima hitne medicinske službe na terenu te medicinske sestre i tehničare koji rade u medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici.

Učestalost primjene:

Osnovna interna edukacija provodi se kod prijema novih radnika (liječnici, medicinske sestre i tehničari i vozači) u trajanju od 5 radnih dana. Kontinuirana interna edukacija provodi se jednom godišnje za liječnike, medicinske sestre, medicinske tehničare i vozače u trajanju od 3 dana.

Svaki  radnik dužan je obaviti Edukacijske programe u izvanbolničkoj hitnoj medicini na temelju članka 14. stavka 2. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine«, broj 71/2016). Nakon uspješno završenog Edukacijskog programa radnik dobiva licencu koja važi tri godine. Svake tri godine, a prije isteka, radnik je dužan obnoviti licencu Edukacijskim programom obnove znanja i vještina čime je omogućeno održavanje vještina i  kompetencija.

U Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije edukacija se provodi na suvremen način pomoću najnovijih tehnologija i pomagala (prezentacije, video linkovi i konferencije, telemedicina, realne simulacije u zdravstvu itd.) a evidencija provedenih edukacija prati se u web aplikaciji EduKA koja je osmišljena posebno za tu namjenu.

Oprema za provođenje interne edukacije utvrđena je Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine«, broj 71/2016).

Oprema na kojoj polaznici vježbaju suvremena te su uključene najnovije tehnologije za simulacije u hitnoj medicinskoj službi.

Studentima i srednjem medicinskom kadru za vrijeme prakse omogućen je odgovarajući nadzor i edukacija prema školskom programu.

Nakon provedene edukacije članovi tima vježbaju u realnim simulacijama (razni scenariji) kako bi doživjeli iskustvo pravih intervencija i zbrinjavanje ozlijeđenih ili naglo oboljelih osoba.

Provedene edukacije vrednuju se pismeno i praktično gdje se ocjenjuje njihovo znanje, vještine, timski rad, komunikacija, orijentacija i snalaženje u datim situacijama.

Radnici prolaze edukaciju da se prilikom zbrinjavanja pacijenata prema pacijentu i obitelji odnose s poštovanjem, kako savjetovati obitelj i pacijenta te da komuniciraju na primjeren način prema pravilima medicinske struke i propisanog etičkog kodeksa.

interna edukacija - osnovna
interna edukacija - kontinuirana

Internu edukaciju provode nacionalni instruktori (6 polaznika – dva instruktora, na svakih sljedećih 6 polaznika dolazi jedan instruktor).

Interna edukacija se evidentira u aplikaciji Eduka na domeni s mogućnošću spremanja u pdf i ispisa. Aplikacija ima mogućnost evidencije svakog provedenog postupka prema polazniku. Podaci se pohranjuju na serveru te se radi redoviti back up.

Skip to content